Home page
Home page
Home page
Russian page
English page
Math-Net.Ru | MMS | Web of Science | Scopus | MathSciNet | zbMATH | Web-mail 

   
 About the Institute
 Staff publications
 Administration
 Academic Council
 Dissertation Councils
 Departments
Staff 
 Chair at MIPT
 Seminars
 Conferences
 Events
 Journals and Books
 In memoriam
 Photogallery
 Charter


    Address
8 Gubkina St. Moscow,
119991, Russia
Tel.: +7(495) 984 81 41
Fax: +7(495) 984 81 39
Web site: www.mi-ras.ru
E-mail: steklov@mi-ras.ru

View Map
Directions

   
Kozlov Valery Vasil'evich
(recent publications)
| by years | scientific publications | by types |


1. V. V. Kozlov, Izv. RAN. Ser. Mat. (to appear)  mathnet

   2022
2. Valery V. Kozlov, “On the Integrability of Circulatory Systems”, Regul. Chaotic Dyn., 27:1 (2022), 11–17  mathnet  crossref  isi  scopus;
3. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, V. V. Kozlov, Yu. I. Zhuravlev, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, D. O. Orlov, V. L. Popov, V. G. Romanov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “To the 55th anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Geometry, Mechanics, and Differential Equations, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 210, VINITI, Moscow, 2022, 3–5  mathnet  crossref
4. V. V. Kozlov, Uspekhi Mat. Nauk (to appear)  mathnet

   2022
5. V. V. Aleksandrov, S. B. Gashkov, D. V. Georgievskii, O. S. Dudakova, V. P. Karlikov, B. S. Kashin, G. M. Kobel'kov, M. D. Kovalev, V. V. Kozlov, R. M. Kolpakov, V. V. Kochergin, T. P. Lukashenko, A. S. Mishchenko, Yu. V. Nesterenko, R. I. Nigmatulin, N. P. Red'kin, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, A. T. Fomenko, A. V. Chashkin, V. N. Chubarikov, A. I. Shafarevich, A. N. Shiryaev, V. Ya. Shkadov, A. A. Shkalikov, “90 years since the birthday of Academician Oleg Borisovich Lupanov (02.06.1932 – 03.05.2006)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2022, no. 3, 3–5  mathnet
6. I. Ya. Aref'eva, V. V. Belokurov, E. E. Boos, D. V. Bykov, I. V. Volovich, D. I. Kazakov, V. V. Kozlov, M. V. Libanov, V. A. Matveev, V. A. Rubakov, D. V. Treschev, G. V. Trubnikov, UFN  mathnet  crossref

   2022
7. Valery Kozlov, Alexander Tatashev, Marina Yashina, “Elementary Cellular Automata as Invariant under Conjugation Transformation or Combination of Conjugation and Reflection Transformations, and Applications to Traffic Modeling”, Mathematics, 10 (2022), 3541 , 18 pp.  mathnet  crossref;

   2021
8. V. S. Atabekyan, L. D. Beklemishev, V. M. Buchstaber, S. S. Goncharov, V. S. Guba, Yu. L. Ershov, V. V. Kozlov, I. G. Lysenok, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, M. R. Pentus, V. V. Podolskii, A. A. Razborov, V. A. Sadovnichii, A. L. Semenov, A. L. Talambutsa, D. V. Treschev, L. N. Shevrin, “Sergei Ivanovich Adian (obituary)”, Russian Math. Surveys, 76:1 (2021), 177–181  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi
9. V. V. Kozlov, “Quantization of linear systems of differential equations with a quadratic invariant in a Hilbert space”, Russian Math. Surveys, 76:2 (2021), 357–359  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib  scopus
10. V. Kozlov, Kvant, 2021, no. 5, 25  mathnet
11. Valery Kozlov, Ivan Polekhin, “On the non-integrability and dynamics of discrete models of threads”, Nonlinearity, 34:9 (2021), 6398–6416 , arXiv: 2009.09517  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus;
12. A. I. Aptekarev, D. E. Apushkinskaya, O. V. Besov, V. I. Burenkov, V. V. Vlasov, R. V. Gamkrelidze, M. L. Gol'dman, G. V. Demidenko, V. G. Zadorozhniy, V. V. Kozlov, G. G. Lazareva, S. P. Novikov, V. M. Savchin, V. A. Sadovnichii, A. L. Skubachevskii, A. P. Soldatov, D. V. Treschev, M. A. Ragusa, H.-O. Walther, “Vladimir Mikhailovich Filippov”, Dedicated to 70th anniversary of the President of the RUDN University V. M. Filippov, CMFD, 67, no. 3, PFUR, M., 2021, 423–426  mathnet  crossref
13. P. A. Borodin, I. A. Ibragimov, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, A. V. Kolesnikov, S. V. Konyagin, E. D. Kosov, O. G. Smolyanov, N. A. Tolmachev, D. V. Treshchev, A. V. Shaposhnikov, S. V. Shaposhnikov, A. N. Shiryaev, A. A. Shkalikov, “Vladimir Igorevich Bogachev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 76:6 (2021), 1149–1157  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  adsnasa  isi  scopus
14. V. V. Aleksandrov, S. B. Gashkov, D. V. Georgievskii, V. P. Karlikov, B. S. Kashin, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, T. P. Lukashenko, A. S. Mishchenko, Yu. V. Nesterenko, R. I. Nigmatulin, O. V. Popov, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, G. V. Fedorov, A. T. Fomenko, A. I. Shafarevich, A. N. Shiryaev, V. Ya. Shkadov, A. A. Shkalikov, “To 70-th anniversary of professor V. N. Chubarikov”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2021, no. 5, 69–71  mathnet
15. Valery V. Kozlov, “Integrals of Circulatory Systems Which are Quadratic in Momenta”, Regul. Chaotic Dyn., 26:6 (2021), 647–657  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi  scopus;
16. V. V. Kozlov, “Symplectic geometry of the Koopman operator”, Dokl. Math., 104:1 (2021), 175–179  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi  elib  scopus
17. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Mathematical structures related to the description of quantum states”, Dokl. Math., 104:3 (2021), 365–368  mathnet  crossref  crossref  zmath  elib  scopus
18. V. V. Kozlov, “Linear system of differential equations with a quadratic invariant as the Schrödinger equation”, Dokl. Math., 103:1 (2021), 39–43  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
19. V. V. Kozlov, “On the problem of separation of variables in systems of ordinary differential equations”, Differ. Equ., 57:10 (2021), 1299–1306  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
20. Valery V. Kozlov, “On the instability of equilibria of mechanical systems in nonpotential force fields in the case of typical degeneracies”, Acta Mech., 232:9 (2021), 3331–3341  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1);
21. V. V. Kozlov, “On the ergodic theory of equations of mathematical physics”, Russ. J. Math. Phys., 28:1 (2021), 73–83  mathnet  crossref  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1);
22. V. V. Kozlov, “Linear Nonautonomous Systems of Differential Equations with a Quadratic Integral”, Differ. Equ., 57:2 (2021), 173–181  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus

   2020
23. V. V. Kozlov, “First integrals and asymptotic trajectories”, Sb. Math., 211:1 (2020), 29–54  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
24. S. I. Adian, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, Yu. V. Matiyasevich, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. N. Parshin, V. L. Popov, D. V. Treschev, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 387–391  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi
25. V. V. Kozlov, “Quadratic conservation laws for equations of mathematical physics”, Russian Math. Surveys, 75:3 (2020), 445–494  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  scopus (cited: 7)
26. L. D. Beklemishev, A. V. Vasil'ev, E. P. Vdovin, S. S. Goncharov, V. V. Kozlov, P. S. Kolesnikov, V. D. Mazurov, Yu. V. Matiyasevich, A. S. Morozov, A. N. Parshin, V. G. Puzarenko, M. V. Schwidefsky, “Yurii Leonidovich Ershov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 75:3 (2020), 581–585  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi
27. V. V. Kozlov, “The Liouville Equation as a Hamiltonian System”, Math. Notes, 108:3 (2020), 339–343  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
28. A. V. Artem'ev, S. V. Bolotin, D. L. Vainchtein, A. A. Vasiliev, S. Yu. Dobrokhotov, L. M. Zelenyi, V. V. Kozlov, A. A. Petrukovich, V. V. Sidorenko, D. V. Treschev, A. I. Shafarevich, “Anatolii Iserovish Neishtadt (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 75:5 (2020), 981–989  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi
29. Valery V. Kozlov, “Nonequilibrium Statistical Mechanics of Weakly Ergodic Systems”, Regul. Chaotic Dyn., 25:6 (2020), 674–688  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus;
30. V. V. Kozlov, “On the stability of circulatory systems”, Dokl. Phys., 65:9 (2020), 323–325  mathnet  crossref  crossref  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
31. V. V. Kozlov, “Stability of circulatory systems under viscous friction forces”, Mechanics of Solids, 55:8 (2020), 1135–1141  mathnet  crossref  crossref  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
32. A. N. Bogolyubov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, E. I. Moiseev, N. N. Nefedov, N. A. Tikhonov, D. D. Sokoloff, A. G. Yagola, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 60:2 (2020), 169–170  mathnet  crossref  elib

   2019
33. V. V. Kozlov, “Hydrodynamics and Electromagnetism: Differential–Geometric Aspects and Analogies”, Proc. Steklov Inst. Math., 306 (2019), 135–144  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
34. V. V. Kozlov, “Tensor invariants and integration of differential equations”, Russian Math. Surveys, 74:1 (2019), 111–140  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 7)  elib  scopus (cited: 8)
35. I. V. Volovich, V. V. Kozlov, “On Maxwell's Equations with a Magnetic Monopole on Manifolds”, Proc. Steklov Inst. Math., 306 (2019), 43–46  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
36. Valery V. Kozlov, “On the dynamics of systems with one-sided non-integrable constraints”, Theor. Appl. Mech., 46:1 (2019), 1–14  mathnet  crossref  zmath  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)
37. V. I. Bogachev, I. V. Volovich, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, V. P. Maslov, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, V. M. Tikhomirov, A. Yu. Khrennikov, E. T. Shavgulidze, “Oleg Georgievich Smolyanov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 74:4 (2019), 771–773  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
38. I. A. Bizyaev, A. V. Borisov, V. V. Kozlov, I. S. Mamaev, “Fermi-like acceleration and power-law energy growth in nonholonomic systems”, Nonlinearity, 32:9 (2019), 3209–3233  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 15)  scopus (cited: 27)
39. V. V. Kozlov, “Linear systems with quadratic integral and complete integrability of the Schrödinger equation”, Russian Math. Surveys, 74:5 (2019), 959–961  mathnet  crossref  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)  elib  scopus (cited: 3)

   2020
40. Yu. A. Alkhutov, V. F. Butuzov, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, A. V. Mikhalev, E. I. Moiseev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, V. A. Sadovnichii, I. N. Sergeev, M. D. Surnachev, R. N. Tikhomirov, V. N. Chubarikov, T. A. Shaposhnikova, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasilievich Zhikov”, J. Math. Sci. (N. Y.), 244:2 (2020), 113–115  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus

   2019
41. V. V. Kozlov, “Isoperimetric Inequalities for Moments of Inertia and Stability of Stationary Motions of a Flexible Thread”, Nelin. Dinam., 15:4 (2019), 513–523  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
42. V. V. Kozlov, “Uravneniya elektrodinamiki”, Matematicheskaya sostavlyayuschaya, 2-e izd., rassh. i dop., eds. N. N. Andreev, S. P. Konovalov, N. M. Panyunin, Matematicheskie etyudy, M., 2019, 30 https://book.etudes.ru/toc/electrodynamic/

   2018
43. Valery V. Kozlov, “Linear Hamiltonian Systems: Quadratic Integrals, Singular Subspaces and Stability”, Regul. Chaotic Dyn., 23:1 (2018), 26–46  mathnet (cited: 15)  crossref  mathscinet  isi (cited: 14)  scopus (cited: 15)
44. Yu. A. Alkhutov, I. V. Astashova, V. I. Bogachev, V. N. Denisov, V. V. Kozlov, S. E. Pastukhova, A. L. Piatnitski, V. A. Sadovnichii, A. M. Stepin, A. S. Shamaev, A. A. Shkalikov, “Vasilii Vasil'evich Zhikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 73:3 (2018), 533–542  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
45. A. I. Aptekarev, V. M. Buchstaber, V. A. Vassiliev, M. L. Gromov, Yu. S. Ilyashenko, B. S. Kashin, V. M. Keselman, V. V. Kozlov, M. L. Kontsevich, I. M. Krichever, N. G. Kruzhilin, S. K. Lando, Yu. I. Manin, G. A. Margulis, S. Yu. Nemirovski, S. P. Novikov, Yu. G. Reshetnyak, Ya. G. Sinai, S. P. Suetin, D. V. Treschev, D. B. Fuchs, A. G. Khovanskii, E. M. Chirka, A. S. Schwarz, A. N. Shiryaev, “Vladimir Antonovich Zorich (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 73:5 (2018), 935–939  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
46. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Two Theorems on Isomorphisms of Measure Spaces”, Math. Notes, 104:5 (2018), 758–761  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
47. V. V. Kozlov, “The Monge problem of “piles and holes” on the torus and the problem of small denominators”, Siberian Math. J., 59:6 (2018), 1090–1093  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
48. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Hamiltonian approach to secondary quantization”, Dokl. Math., 98:3 (2018), 571–574  mathnet  crossref  crossref  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 3)
49. V. V. Kozlov, D. V. Treschev, “Instability, asymptotic trajectories and dimension of the phase space”, Mosc. Math. J., 18:4 (2018), 681–692  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  scopus (cited: 2)

   2019
50. V. V. Kozlov, “Multi-Hamiltonian property of a linear system with quadratic invariant”, St. Petersburg Mathematical Journal, 30:5 (2019), 877–883  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)

   2017
51. Analiticheskaya i kombinatornaya teoriya chisel, Sbornik statei. K 125-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Ivana Matveevicha Vinogradova, Trudy MIAN, 296, ed. V. V. Kozlov, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2017 , 279 pp.  mathnet
52. Valery Kozlov, Ivan Polekhin, “On the covering of a Hills region by solutions in systems with gyroscopic forces”, Nonlinear Anal., 148 (2017), 138–146  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 4)  scopus (cited: 5)
53. V. V. Kozlov, “Cauchy's mean value theorem and continued fractions”, Russian Math. Surveys, 72:1 (2017), 182–184  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib  elib  scopus
54. Valery Kozlov, Ivan Polekhin, “On the covering of a Hill's region by solutions in the restricted three-body problem”, Celest. Mech. Dyn. Astr., 127:3 (2017), 331–341  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 3)  elib  scopus (cited: 4)
55. A. A. Amosov, Yu. A. Dubinskii, V. V. Kozlov, M. K. Kerimov, L. G. Popov, A. L. Skubachevskii, V. M. Filippov, M. F. Cherepova, “In memory of Professor Stanislav Ivanovich Pokhozhaev, Corresponding Member of RAS”, Zh. Vychisl. Mat. Mat. Fiz., 57:3 (2017), 379–380  mathnet  crossref  elib
56. S. V. Bolotin, V. V. Kozlov, “Topological approach to the generalized $n$-centre problem”, Russian Math. Surveys, 72:3 (2017), 451–478  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 2)
57. A. A. Agrachev, R. V. Gamkrelidze, E. S. Golod, A. B. Zhizhchenko, Yu. I. Zhuravlev, V. V. Kozlov, A. V. Mikhalev, A. V. Ovchinnikov, N. Kh. Rozov, A. L. Semenov, V. G. Chirskii, V. A. Shamolin, “Anniversary of Professor M. V. Shamolin”, Dynamical systems, Itogi Nauki i Tekhniki. Ser. Sovrem. Mat. Pril. Temat. Obz., 134, VINITI, Moscow, 2017, 3–5  mathnet  mathscinet
58. S. V. Bolotin, V. V. Kozlov, “Topology, singularities and integrability in Hamiltonian systems with two degrees of freedom”, Izv. Math., 81:4 (2017), 671–687  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  elib  elib  scopus (cited: 4)
59. V. V. Kozlov, “A summation formula for divergent continued fractions”, Dokl. Math., 95:3 (2017), 240–242  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi  elib  elib  scopus
60. V. V. Kozlov, “On Real Solutions of the Systems of Equations”, Funct. Anal. Appl., 51:4 (2017), 306–309  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 1)
61. I. Ya. Aref'eva, V. E. Zakharov, V. V. Kozlov, I. M. Krichever, V. P. Maslov, S. P. Novikov, A. M. Polyakov, N. Yu. Reshetikhin, M. A. Semenov-Tian-Shansky, E. K. Sklyanin, F. A. Smirnov, L. A. Takhtajan, S. L. Shatashvili, “Ludwig Dmitrievich Faddeev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 72:6 (2017), 1157–1163  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
62. V. V. Kozlov, “Symplectic geometry of a linear transformation with a quadratic invariant”, Dokl. Math., 96:3 (2017), 625–627  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
63. V. V. Kozlov, “On reversibility in systems with a non-compact configuration space and non-negative potential energy”, J. Appl. Math. Mech., 81:4 (2017), 250–255  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus

   2016
64. V. V. Kozlov, “Invariant measures of smooth dynamical systems, generalized functions and summation methods”, Izv. Math., 80:2 (2016), 342–358  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 6)  elib  elib  scopus (cited: 4)
65. V. V. Kozlov, “Polynomial conservation laws for the Lorentz gas and the Boltzmann–Gibbs gas”, Russian Math. Surveys, 71:2 (2016), 253–290  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 7)  elib  elib  scopus (cited: 5)
66. Sovremennye problemy mekhaniki, Sbornik statei, Trudy MIAN, 295, ed. V. V. Kozlov, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2016 , 351 pp.  mathnet
67. Valery Kozlov, “The phenomenon of reversal in the Euler–Poincar'e–Suslov nonholonomic systems”, J. Dyn. Control Syst., 22:4 (2016), 713–724  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib  scopus (cited: 8)
68. V. V. Kozlov, “On the equations of the hydrodynamic type”, J. Appl. Math. Mech., 80:3 (2016), 209–214  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 2)  elib  elib  scopus (cited: 2)
69. V. M. Buchstaber, S. M. Gusein-Zade, M. È. Kazarian, V. V. Kozlov, S. K. Lando, S. P. Novikov, D. O. Orlov, A. G. Khovanskii, “Viktor Anatol'evich Vassiliev (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 71:6 (2016), 1153–1157  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
70. V. V. Kozlov, D. V. Treschev, “Topology of the configuration space, singularities of the potential, and polynomial integrals of equations of dynamics”, Sb. Math., 207:10 (2016), 1435–1449  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 9)  elib  elib  scopus (cited: 7)
71. Valery V. Kozlov, “On the Extendability of Noethers Integrals for Orbifolds of Constant Negative Curvature”, Regul. Chaotic Dyn., 21:7-8 (2016), 821–831  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  isi (cited: 1)  scopus (cited: 1)

   2015
72. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, A. G. Tatashev, “A dynamical communication system on a network”, J. Comput. Appl. Math., 275 (2015), 247–261  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 11)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 13)
73. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, A. G. Tatashev, M. V. Yashina, “Dynamical systems on honeycombs”, Traffic and granular flow '13, Springer, 2015, 441–452  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 8)  scopus (cited: 12)
74. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, A. G. Tatashev, “Monotonic walks on a necklace and a coloured dynamic vector”, Int. J. Comput. Math., 92:9 (2015), 1910–1920  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 17)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 20)  scopus (cited: 20)
75. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zelmanov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (on his 75th birthday)”, Russian Math. Surveys, 70:1 (2015), 197–201  mathnet  crossref  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 6)
76. Valery V. Kozlov, “Principles of dynamics and servo-constraints”, Nelin. Dinam., 11:1 (2015), 169–178  mathnet  elib
77. S. M. Aseev, V. M. Buchstaber, R. I. Grigorchuk, V. Z. Grines, B. M. Gurevich, A. A. Davydov, A. Yu. Zhirov, E. V. Zhuzhoma, M. I. Zelikin, A. B. Katok, A. V. Klimenko, V. V. Kozlov, V. P. Leksin, M. I. Monastyrskii, A. I. Neishtadt, S. P. Novikov, E. A. Sataev, Ya. G. Sinai, A. M. Stepin, “Dmitrii Viktorovich Anosov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 70:2 (2015), 369–381  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
78. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, A. G. Tatashev, “On real-valued oscillations of a bipendulum”, Appl. Math. Lett., 46 (2015), 44–49  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 1)  scopus
79. V. V. Kozlov, V. P. Pavlov, A. G. Sergeev, “Vladimir Andreevich Steklov (1863–1926)”, Proc. Steklov Inst. Math., 289 (2015), 1–9  mathnet  crossref  crossref  isi  elib  scopus
80. Valery V. Kozlov, “The dynamics of systems with servoconstraints. I”, Regul. Chaotic Dyn., 20:3 (2015), 205–224  mathnet (cited: 14)  mathnet (cited: 14)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 13)  elib (cited: 5)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 19)
81. V. V. Kozlov, “Coarsening in ergodic theory”, Russ. J. Math. Phys., 22:2 (2015), 184–187  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
82. V. V. Kozlov, “Rational integrals of quasi-homogeneous dynamical systems”, J. Appl. Math. Mech., 79:3 (2015), 209–216  mathnet  crossref  mathscinet  isi (cited: 17)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 17)
83. S. V. Bolotin, V. V. Kozlov, “Calculus of variations in the large, existence of trajectories in a domain with boundary, and Whitney's inverted pendulum problem”, Izv. Math., 79:5 (2015), 894–901  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 10)  elib  elib  scopus (cited: 13)
84. V. V. Kozlov, “The dynamics of systems with servoconstraints. II”, Regul. Chaotic Dyn., 20:4 (2015), 401–427  mathnet (cited: 9)  mathnet (cited: 9)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 8)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 14)
85. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Invariant and quasi-invariant measures on infinite-dimensional spaces”, Dokl. Math., 92:3 (2015), 743–746  mathnet  crossref  crossref  isi (cited: 4)  elib  elib  scopus (cited: 3)
86. A. S. Bugaev, A. P. Buslaev, V. V. Kozlov, A. G. Tatashev, M. V. Yashina, “Generalized transport-logistic problem as class of dynamical systems”, Matem. Mod., 27:12 (2015), 65–87  mathnet  elib
87. S. I. Adian, V. V. Benyash-Krivets, V. M. Buchstaber, E. I. Zel'manov, V. V. Kozlov, G. A. Margulis, S. P. Novikov, A. N. Parshin, G. Prasad, A. S. Rapinchuk, L. D. Faddeev, V. I. Chernousov, “Vladimir Petrovich Platonov (to the 75 anniversary since the birth of)”, Chebyshevskii Sb., 16:4 (2015), 6–10  mathnet
88. I. A. Bizyaev, V. V. Kozlov, “Homogeneous systems with quadratic integrals, Lie-Poisson quasibrackets, and Kovalevskaya's method”, Sb. Math., 206:12 (2015), 1682–1706  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 8)  elib  elib  scopus (cited: 8)

   2014
89. Yu. Fedorov, V. V. Kozlov, A memoir on integrable systems, Springer Monogr. Math., Springer, Berlin, 2014 , 480 pp.  zmath
90. A. A. Davydov, V. V. Kozlov, F. L. Chernous'ko, “International mathematical conferences and schools for young researchers in Suzdal'”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 183–185  mathnet  crossref  crossref  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib  scopus
91. N. N. Andreev, V. M. Buchstaber, A. I. Garber, V. V. Kozlov, S. P. Konovalov, A. A. Mal'tsev, Yu. V. Nesterenko, S. P. Novikov, A. N. Parshin, I. Kh. Sabitov, A. L. Semenov, A. G. Sergeev, O. K. Sheinman, M. I. Shtogrin, E. V. Shchepin, “Nikolai Petrovich Dolbilin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:1 (2014), 181–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
92. A. I. Aptekarev, A. L. Afendikov, V. M. Buchstaber, S. K. Godunov, A. B. Zhizhchenko, V. V. Kozlov, A. I. Maslov, V. P. Platonov, V. F. Tishkin, L. D. Faddeev, “Boris Nikolaevich Chetverushkin (on his 70th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:2 (2014), 387–392  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
93. V. B. Demidovich, V. P. Dymnikov, G. M. Kobel'kov, V. V. Kozlov, A. G. Kulikovskii, V. A. Sadovnichii, V. M. Tikhomirov, E. E. Tyrtyshnikov, V. N. Chubarikov, M. È. Èglit, “Nikolai Sergeevich Bakhvalov (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:3 (2014), 579–582  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
94. V. V. Kozlov, “Liouville's equation as a Schrödinger equation”, Izv. Math., 78:4 (2014), 744–757  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  elib  scopus (cited: 1)
95. V. V. Kozlov, “Remarks on integrable systems”, Regul. Chaotic Dyn., 19:2 (2014), 145–161  mathnet (cited: 5)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 5)
96. V. V. Kozlov, “Conservation laws of generalized billiards that are polynomial in momenta”, Russ. J. Math. Phys., 21:2 (2014), 226–241  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 4)
97. V. V. Kozlov, “The dynamics of systems with large gyroscopic forces and the realization of constraints”, J. Appl. Math. Mech., 78:3 (2014), 213–219  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
98. V. V. Kozlov, “Fluctuations of gibbs ensembles”, Dokl. Math., 90:2 (2014), 622–625  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
99. V. V. Kozlov, “On rational integrals of geodesic flows”, Regul. Chaotic Dyn., 19:6 (2014), 601–606  mathnet (cited: 11)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 13)  elib (cited: 5)  scopus (cited: 13)
100. I. Ya. Aref'eva, V. M. Buchstaber, E. P. Velikhov, A. B. Zhizhchenko, V. E. Zakharov, I. A. Ibragimov, S. V. Kislyakov, V. V. Kozlov, P. P. Kulish, L. N. Lipatov, V. P. Maslov, V. A. Matveev, S. P. Novikov, Yu. S. Osipov, A. M. Polyakov, V. A. Rubakov, M. A. Semenov-Tian-Shansky, Yu. A. Simonov, Ya. G. Sinai, A. A. Slavnov, I. A. Sokolov, L. A. Takhtadzhyan, V. E. Fortov, S. L. Shatashvili, “Ludvig Dmitrievich Faddeev (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 69:6 (2014), 1133–1142  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
101. V. V. Kozlov, “O ratsionalnykh integralakh geodezicheskikh potokov”, Nelineinaya dinam., 10:4 (2014), 439–445  mathnet (cited: 1)  elib
102. A. P. Buslaev, V. V. Kozlov, “On a system of nonlinear differential equations for the model of totally connected traffic”, J. Concr. Appl. Math., 12:1-2 (2014), 86–93  mathnet  mathscinet  zmath
103. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, A. G. Tatashev, “Behavior of pendulums on a regular polygon”, Journal of Communication and Computer, 11:1 (2014), 30–38  mathnet  crossref
104. V. V. Kozlov, “Exchange of stabilities in the Euler–Poincar'e–Suslov systems under the change of the direction of motion”, Nonlinear Dynamics & Moble Robotics, 2:2 (2014), 199–211  mathnet

   2015
105. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, A. Yu. Goritskii, N. A. Izobov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, V. V. Palin, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Scientific heritage of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, J. Math. Sci. (N. Y.), 210:2 (2015), 115–134  mathnet  crossref

   2013
106. V. V. Kozlov, “On Bohl's Argument Theorem”, Math. Notes, 93:1 (2013), 83–89  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus
107. I. V. Volovich, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. A. Logunov, G. I. Marchuk, V. A. Matveev, Yu. S. Osipov, B. E. Paton, V. A. Sadovnichii, “Vasilii Sergeevich Vladimirov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 68:1 (2013), 175–182  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
108. Sovremennye problemy mekhaniki, Sbornik statei. K 80-letiyu so dnya rozhdeniya akademika Andreya Gennadevicha Kulikovskogo, Trudy MIAN, 281, ed. V. V. Kozlov, A. G. Sergeev, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2013 , 223 pp.  mathnet
109. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, E. A. Volkov, V. A. Il'in, B. S. Kashin, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, N. N. Kudryavtsev, Yu. S. Osipov, S. I. Pokhozhaev, V. A. Sadovnichii, A. G. Sergeev, S. A. Telyakovskii, “His mathematical century (to the memory of Sergei Mikhailovich Nikol'skii)”, Russian Math. Surveys, 68:3 (2013), 591–594  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
110. Valery V. Kozlov, “The Euler–Jacobi–Lie integrability theorem”, Nelin. Dinam., 9:2 (2013), 229–245  mathnet  elib
111. A. S. Bugaev, A. P. Buslaev, V. V. Kozlov, A. G. Tatashev, M. V. Yashina, “Traffic modeling: monotonic total-connected random walk on a network”, Matem. Mod., 25:8 (2013), 3–21  mathnet  mathscinet  elib
112. Valery V. Kozlov, “Notes on integrable systems”, Nelin. Dinam., 9:3 (2013), 459–478  mathnet  elib
113. V. V. Kozlov, “The behaviour of cyclic variables in integrable systems”, J. Appl. Math. Mech., 77:2 (2013), 128–136  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 3)
114. V. V. Kozlov, “The Euler-Jacobi-Lie integrability theorem”, Regul. Chaotic Dyn., 18:4 (2013), 329–343  mathnet (cited: 21)  crossref  mathscinet  zmath  zmath  adsnasa  isi (cited: 18)  elib (cited: 16)  scopus (cited: 19)
115. V. V. Kozlov, “Polynomial in momenta invariants of Hamilton's equations, divergent series and generalized functions”, Nonlinearity, 26:3 (2013), 745–756  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 1)  elib  scopus (cited: 1)
116. V. V. Kozlov, S. D. Furta, Asymptotic solutions of strongly nonlinear systems of differential equations, Translated from the 2009 Russian second edition, Springer Monogr. Math., Springer, Heidelberg, 2013 , xx+262 pp.  crossref  mathscinet  zmath
117. A. T. Il'ichev, V. V. Kozlov, D. V. Trechshev, A. P. Chugainova, “Andrei Gennad'evich Kulikovskii (on his 80th birthday)”, Russian Math. Surveys, 68:6 (2013), 1145–1155  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  adsnasa  adsnasa  isi  elib
118. V. V. Kozlov, Obschaya teoriya vikhrei, 2-e izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe, Institut kompyuternykh issledovanii, Moskva–Izhevsk, 2013 , 324 pp.

   2012
119. V. V. Kozlov, “On invariant manifolds of nonholonomic systems”, Nelin. Dinam., 8:1 (2012), 57–69  mathnet  elib
120. D. V. Anosov, V. S. Afraimovich, L. A. Bunimovich, S. V. Gonchenko, V. Z. Grines, Yu. S. Ilyashenko, A. B. Katok, S. A. Kashchenko, V. V. Kozlov, L. M. Lerman, A. D. Morozov, A. I. Neishtadt, Ya. B. Pesin, A. M. Samoilenko, Ya. G. Sinai, D. V. Treschev, D. V. Turaev, A. N. Sharkovskii, A. L. Shil'nikov, “Leonid Pavlovich Shil'nikov (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 573–577  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
121. D. V. Anosov, V. A. Vassiliev, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, V. A. Il'in, V. V. Kozlov, A. V. Kryazhimskiy, S. M. Nikol'skii, A. N. Parshin, V. M. Filippov, I. R. Shafarevich, “Lev Dmitrievich Kudryavtsev (obituary)”, Russian Math. Surveys, 67:3 (2012), 569–571  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
122. V. V. Kozlov, “On Gibbs distribution for quantum systems”, p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl., 4:1 (2012), 76–83  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib  scopus
123. L. Accardi, B. Dragovich, M. O. Katanaev, A. Yu. Khrennikov, V. V. Kozlov, S. V. Kozyrev, F. Murtagh, M. Ohya, V. S. Varadarajan, V. S. Vladimirov, “Igor V. Volovich”, p-Adic Numbers Ultrametric Anal. Appl., 4:1 (2012), 1–4  crossref  mathscinet  zmath  scopus
124. N. V. Denisova, V. V. Kozlov, D. V. Treschev, “Remarks on polynomial integrals of higher degrees for reversible systems with toral configuration space”, Izv. Math., 76:5 (2012), 907–921  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 9)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 9)
125. V. V. Kozlov, “On invariant manifolds of nonholonomic systems”, Regul. Chaotic Dyn., 17:2 (2012), 131–141  mathnet (cited: 5)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 7)  scopus (cited: 6)
126. Valery V. Kozlov, “An extended Hamilton–Jacobi method”, Nelin. Dinam., 8:3 (2012), 549–568  mathnet  mathscinet  elib
127. V. V. Kozlov, A. P. Buslaev, “Metropolis traffic modeling: from intelligent monitoring through physical representation to mathematical problems”, Proc. International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering, v. 1, 2012, 750–756  mathscinet
128. V. V. Kozlov, “Invariant manifolds of Hamilton's equations”, J. Appl. Math. Mech., 76:4 (2012), 378–387  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus (cited: 1)
129. V. A. Sadovnichii, V. V. Kozlov, V. N. Chubarikov, S. S. Lemak, N. A. Parusnikov, “Vladimir Vasil'evich Aleksandrov (on the occasion of his seventieth birthday)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. I Mat. Mekh., 2012, no. 5, 70–71  mathnet  mathscinet  elib
130. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Hamiltonian aspects of quantum theory”, Dokl. Math., 85:3 (2012), 416–420  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 7)  elib (cited: 3)  elib (cited: 3)  scopus (cited: 7)
131. V. V. Kozlov, “The statistical mechanics of a class of dissipative systems”, J. Appl. Math. Mech., 76:1 (2012), 15–24  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
132. V. V. Kozlov, “An extension of the Hamilton-Jacobi method”, Dokl. Math., 85:2 (2012), 301–303  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
133. V. V. Kozlov, “An extended Hamilton–Jacobi method”, Regul. Chaotic Dyn., 17:6 (2012), 580–596  mathnet (cited: 2)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 1)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 1)
134. V. A. Sadovnichii, V. V. Kozlov, V. N. Chubarikov, S. S. Lemak, N. A. Parusnikov, “Vladimir Vasil'evich Aleksandrov (to 70th anniversary)”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2012, no. 4, 73–74  mathnet

   2011
135. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Osnovaniya statisticheskoi mekhaniki i raboty Puankare, Erenfestov i fon Neimana”, v kn.: A. Puankare, T. i P. Erenfesty, Dzh. fon Neiman, Raboty po statisticheskoi mekhanike, In-t kompyuternykh issledovanii, Moskva–Izhevsk, 2011, 249–279
136. V. V. Kozlov, “Predislovie”, Predislovie k knige: A. Puankare, T. i P. Erenfesty, Dzh. fon Neiman, Raboty po statisticheskoi mekhanike, In-t kompyuternykh issledovanii, Moskva–Izhevsk, 2011
137. Valery V. Kozlov, “The Lorentz force and its generalizations”, Nelin. Dinam., 7:3 (2011), 627–634  mathnet  elib
138. V. V. Kozlov, “Statistical irreversibility of the Kac reversible circular model”, Nelin. Dinam., 7:1 (2011), 101–117  mathnet  elib
139. V. V. Kozlov, “Problem of stability of two-link trajectories in a multidimensional Birkhoff billiard”, Proc. Steklov Inst. Math., 273 (2011), 196–213  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib

   2013
140. M. S. Agranovich, I. V. Astashova, L. A. Bagirov, V. V. Vlasov, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, S. I. Pokhozhaev, E. V. Radkevich, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, A. L. Skubachevskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Vladimir Alexandrovich Kondratiev. July 2, 1935 – March 11, 2010”, Journal of Mathematical Sciences, 190:1 (2013), 1–7  mathnet  crossref  mathscinet

   2011
141. O. V. Besov, S. V. Bochkarev, B. I. Golubov, A. A. Gonchar, M. I. D'yachenko, V. V. Kozlov, S. V. Konyagin, Yu. V. Malykhin, S. M. Nikol'skii, M. K. Potapov, V. A. Sadovnichii, S. A. Telyakovskii, “Boris Sergeevich Kashin (on his 60th birthday)”, Russian Math. Surveys, 66:4 (2011), 825–828  mathnet  crossref  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi  elib
142. Sovremennye problemy matematiki, Sbornik statei. K 75-letiyu Instituta, Trudy MIAN, 273, ed. V. V. Kozlov, E. F. Mischenko, MAIK Nauka/Interperiodika, M., 2011 , 304 pp.  mathnet
143. V. V. Kozlov, V. A. Matveev, L. D. Faddeev, I. Ya. Aref'eva, V. V. Belokurov, “To the 70th birthday of academician A.A. Slavnov”, Proc. Steklov Inst. Math., 272 (2011), 1–2  mathnet  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
144. V. V. Kozlov, “The equations of motion of a collisionless continuum”, J. Appl. Math. Mech., 75:6 (2011), 619–630  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
145. V. V. Kozlov, “The Vlasov kinetic equation, dynamics of continuum and turbulence”, Regul. Chaotic Dyn., 16:6 (2011), 602–622  mathnet (cited: 3)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  adsnasa  isi (cited: 4)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 5)
146. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Bogoliubov type equations via infinite-dimensional equations for measures”, Quantum bio-informatics IV, QP–PQ: Quantum Probab. White Noise Anal., 28, World Sci. Publ., Hackensack, NJ, 2011, 321–337  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa
147. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Wigner measures on infinite-dimensional spaces and the Bogolyubov equations for quantum systems”, Dokl. Math., 84:1 (2011), 571–575  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 5)  elib (cited: 4)  elib (cited: 4)  scopus (cited: 5)
148. V. V. Kozlov, “Statistical irreversibility of the Kac reversible circular model”, Regul. Chaotic Dyn., 16:5 (2011), 536–549  mathnet (cited: 1)  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 2)
149. V. V. Kozlov, “Friction in the sense of Painlev'e and Lagrangian mechanics”, Dokl. Phys., 56:6 (2011), 355–358  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 6)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 6)
150. V. V. Kozlov, “On the dry-friction mechanism”, Dokl. Phys., 56:4 (2011), 256–257  crossref  mathscinet  adsnasa  isi (cited: 3)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 2)
151. A. S. Bugaev, A. P. Buslaev, V. V. Kozlov, M. V. Yashina, “Distributed problems of monitoring and modern approaches to traffic modeling”, 2011 14th IEEE International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC), 14th International IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems-ITSC, 2011, 477–481  isi (cited: 8)  elib
152. A. S. Bugaev, A. P. Buslaev, V. V. Kozlov, M. V. Yashina, “Nekotorye matematicheskie i informatsionnye aspekty modelirovaniya trafika”, T-Comm: Telekommunikatsii i transport, 2011, no. 4, 29–31  elib (cited: 4)
153. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. Yu. Goritskii, N. V. Denisova, V. V. Zhikov, Yu. S. Ilyashenko, T. O. Kapustina, V. V. Kozlov, A. A. Kon'kov, I. V. Matrosov, E. V. Radkevich, O. S. Rozanova, È. R. Rozendorn, N. Kh. Rozov, M. S. Romanov, I. N. Sergeev, I. V. Filimonova, A. V. Filinovskii, G. A. Chechkin, A. S. Shamaev, T. A. Shaposhnikova, “Olga Arsenjevna Oleinik”, J. Math. Sci. (N. Y.), 179:3 (2011), 345–346  mathnet  crossref  elib (cited: 4)

   2010
154. V. V. Kozlov, “Variational principle for periodic orbits of invertible dynamical equations”, Dokl. Math., 81:1 (2010), 139–141  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  elib  scopus
155. V. V. Kozlov, O. G. Smolyanov, “Infinite-dimensional Liouville equations with respect to measures”, Dokl. Math., 81:3 (2010), 476–480  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 3)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 3)
156. V. V. Kozlov, “Spectral properties of operators with polynomial invariants in real finite-dimensional spaces”, Proc. Steklov Inst. Math., 268 (2010), 148–160  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  zmath  isi (cited: 2)  elib (cited: 2)  elib (cited: 2)  scopus (cited: 2)
157. V. V. Amel'kin, O. V. Druzhinina, Yu. G. Evtushenko, I. V. Gaishun, E. A. Grebenikov, A. V. Gulin, V. A. Il'in, N. A. Izobov, V. V. Kozlov, N. A. Severtsev, T. K. Shemyakina, V. N. Shchennikov, “Aleksandr Andreevich Shestakov (A tribute in honor of his ninetieth birthday)”, Differ. Equ., 46:1 (2010), 8–16  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  isi
158. V. V. Kozlov, Nelin. Dinam., 6:4 (2010), 903–906  mathnet  elib
159. V. V. Kozlov, “Lagrangian mechanics and dry friction”, Nelin. Dinam., 6:4 (2010), 855–868  mathnet  elib
160. V. V. Kozlov, “The Vlasov kinetic equation, dynamics of continuum and turbulence”, Nelin. Dinam., 6:3 (2010), 489–512  mathnet  elib
161. V. V. Kozlov, “Remarks on the degree of instability”, J. Appl. Math. Mech., 74:1 (2010), 10–12  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 2)  elib  scopus (cited: 5)
162. Yu. S. Osipov, V. V. Kozlov, L. D. Faddeev, D. V. Anosov, V. S. Vladimirov, R. V. Gamkrelidze, A. A. Gonchar, N. N. Krasovskii, A. V. Kryazhimskii, A. B. Kurzhanskii, S. P. Novikov, S. M. Aseev, A. B. Zhizhchenko, D. V. Treschev, A. A. Agrachev, E. A. Volkov, N. L. Grigorenko, A. A. Davydov, M. I. Zelikin, A. Yu. Kolesov, A. A. Mal'tsev, M. S. Nikol'skii, N. Kh. Rozov, A. G. Sergeev, K. O. Besov, S. P. Konovalov, “In memory of Evgenii Frolovich Mishchenko”, Proc. Steklov Inst. Math., 271 (2010), 1–2  mathnet  crossref  mathscinet  isi  elib
163. V. V. Kozlov, “On the variational principles of mechanics”, J. Appl. Math. Mech., 74:5 (2010), 505–512  crossref  mathscinet  zmath  isi (cited: 1)  elib (cited: 1)  elib (cited: 1)  scopus (cited: 1)
164. I. V. Astashova, A. V. Borovskikh, V. V. Bykov, A. N. Vetokhin, V. V. Kozlov, V. A. Kondratiev, A. A. Kon'kov, N. Kh. Rozov, I. N. Sergeev, V. N. Chubarikov, A. T. Fomenko, A. S. Shamaev, “To memory of Vladimir Mikhailovich Millionshchikov”, Vestnik Moskov. Univ. Ser. 1. Mat. Mekh., 2010, no. 2, 71–72  mathnet  mathscinet


Full list of publications
Home page

© Steklov Mathematical Institute of RAS, 2004–2022